1349/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1349/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2013 Về việc phê duyệt Đề án triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2012.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2012.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Bảo Tàng Mỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Vương Duy Biên
- Lưu: VT, MTNATL (01), BĐH (14).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác