134/TTr-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình V/v ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015

Kính gửi: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015
 
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015,
Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015,
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, báo cáo Phó Thủ tướng như sau:
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Căn cứ nội dung Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; Kết luận số 88-KL/TW ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Kế hoạch lần.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia và ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh. Đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 14/17 ý kiến góp ý (thiếu UBND thành phố Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính) và đã nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Kế hoạch (có Hồ sơ kèm theo).
II. BỐ CỤC CỦA K HOẠCH:
Gồm các nội dung:
A. Mục đích, yêu cầu
B. Các ngày lễ lớn
- Ngày lễ lớn quy mô cấp quốc gia
- Ngày kỷ niệm quy mô cấp tỉnh, thành, ngành
C. Phân công trách nhiệm
D. Kinh phí thực hiện
III. MỘT SỐ NỘI DUNG BÁO CÁO GIẢI TRÌNH:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức xem xét và phê duyệt một số nội dung sau:
1. Về Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014)
Bộ Ngoại giao đề nghị đổi tên thành “Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2014)”.
Tại cuộc họp Ban Tổ chức kỷ niệm ngày 20 tháng 6 năm 2014 tại Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Ban Bí thư về tên gọi.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất nội dung này thể hiện trong Kế hoạch như sau: “Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam) (20/7/1954 - 20/7/2014)”
2. Về bổ sung 02 sự kiện và giao tổ chức thực hiện kỷ niệm
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung vào Kế hoạch 02 sự kiện tiêu biểu và ngày truyền thống đặc trưng của Nam Bộ và giao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức:
- Kỷ niệm 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2015)
- Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2015)'
Do 02 sự kiện này không nằm trong Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015. Tại mục 2.5 của Chỉ thị quy định: “Việc tố chức kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện không nêu trong Chỉ thị này do Ban Bí thư quyết định”.
Tuy nhiên, xác định đây là các sự kiện quan trọng, Bộ Ván hóa, The thao và Du lịch đề xuất vẫn đề cập đến các sự kiện này theo hướng sau: “Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2015); 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2015) và các ngày lễ lớn khác do Ban Bí thư quyết định”.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cân nhắc bỏ đề mục “Các ngày lễ lớn, thay bằng đề mục “Quy mô và trách nhiệm chủ trì tổ chức kỷ niệm”.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị giữ nguyên như tại dự thảo, do đề mục như Ban Tuyên giáo Trung ương chưa bao hàm hết nghĩa về “quy mô kỷ niệm” và “trách nhiệm xây dựng đề án” như nội dung tại Phần B này.
Đồng thời, việc sử dụng cụm từ “các ngày lễ lớn” là thống nhất với tên gọi của Kế hoạch và Chỉ thị số 31 của Bộ Chính trị.
4. Thiết kế lại các khoản, mục như góp ý của Ban Tuyên giáo Trung ương.
IV. KIẾN NGHỊ
Trong quá trình xây dựng Kế hoạch, đối với một số ngày lễ lớn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận các văn bản do Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo trực tiếp như Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương. Vì vậy, cơ quan thường trực kính đề nghị Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 cho ý kiến về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua dự thảo Kế hoạch này.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác