1350/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1350/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2013 Về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá Đọc năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Quyết định số 1155/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá đọc năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định Đề án Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hoá Đọc năm 2013;

Thời gian: 02 ngày, ngày 12 và 20 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm Trung tâm hoạt động Văn hoá, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ theo dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái

- Lưu: VT, TV (3), L.70.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác