1352/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1352/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2013 Về việc thành lập Tổ biên tập soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1094/BVHTTDL-TĐKT ngày 21 tháng 3 năm 2013 về việc giao Vụ Thi đua-Khen thưởng chủ trì triển khai soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” gồm các thành viên có tên sau đây;

1.  Ông Nguyễn Hải Anh - Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng -Tổ trưởng;

2. Ông Phùng Huy Cẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng - Phó Tổ trưởng.

3. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Phó Tổ trưởng.

4. Ông Ngô Hoàng Giang –Trưởng phòng Thi đua-Tuyên truyền, Tổng cục Thể dục thể thao -Thành Viên;

5. Bà Lê Thị Hà- Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Thành Viên;

6. Bà Phạm Hải Yên -Chuyên viên Phòng Tổng hợp-Thi đua Văn phòng Tổng cục Du lịch -Thành Viên;

7. Bà Lê Thị Oanh -Chuyên viên Vụ Pháp chế -Thành Viên;

8. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt - Chuyên viên Vụ Thi đua-Khen thưởng -Thành Viên;

9. Bà Mai Thị Thúy -Chuyên viên Vụ Thi đua-Khen thưởng -Thành Viên;

10. Ông Phan Hùng Nam- Chuyên viên Vụ Thi đua-Khen thưởng -Thành Viên;

Điều 2. N hiệm vụ của Tổ biên tập

- Soạn thảo Thông tư theo đúng trình tự được quy định tại Điều 8 Thông tư số 13/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét, quyết định ban hành Thông tư;

-Xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.

Điều 3. Thành viên Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TĐKT, NTN.17.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác