1353/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Soạn thảo và Ban Biên tập Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,


QUYẾT ĐỊNH:


 Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Ban Biên tập xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Được sử dụng kinh phí trích từ ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để phục vụ công tác xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020 theo định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chỉ đạo Ban Biên tập giúp Ban Soạn thảo triển khai các hoạt động.

 Điều 3. Ban Biên tập có nhiệm vụ triển khai các công việc xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020 theo sự phân công, chỉ đạo cụ thể của Ban Soạn thảo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Soạn thảo và Ban Biên tập xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:

.- Như Điều 5;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ. T.45.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác