1353/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1353/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) Gia đình.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) Gia đình,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) Gia đình gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) Gia đình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) Gia đình tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ, LA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác