1354/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức triển khai các hoạt động phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 195/CTPH-BVHTTDL-CĐVCVN ngày 27 tháng 6 năm 2011 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam về Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ công chức viên chức lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình tổ chức triển khai các hoạt động phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2012 trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015 đã được hai cơ quan ký kết.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp Gia đình năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác