1355/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6  năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3705/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam và Quyết định số 138/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc nghiệm thu dự án Chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam;   

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh/thành;
- Các Sở VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Vụ KHCNMT, Vụ PC, Website  Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TCDL, Vụ KS 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác