1356/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3705/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam và Quyết định số 138/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc nghiệm thu dự án Chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh” cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam;   

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh (sau đây gọi là Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh) cho cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam tự nguyện đăng ký áp dụng Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh (sau đây gọi là Nhãn Bông sen xanh).

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh.

Điều 3. Đăng ký cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh 

1. Hồ sơ đăng ký cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh gồm:  

a) Đơn đăng ký cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh theo mẫu quy định tại Phụ lục 1;
b) Bản báo cáo, tự đánh giá tình hình của cơ sở lưu trú du lịch theo Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh, ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh) theo mẫu quy định tại Phụ lục 7;

c) Bản sao có công chứng các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

- Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; 

- Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở lưu trú du lịch (nếu có).

2. Nộp hồ sơ đăng ký cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh: 

a) Cơ sở lưu trú du lịch nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đăng ký cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh đến Tổng cục Du lịch.

b) Trình tự, thủ tục, biểu mẫu hồ sơ đăng ký cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh được đăng tải trên các trang thông tin điện tử http://www.vietnamtourism. gov.vn, http://www.vietnamhotels.gov.vn, http://www.moitruongdulich.vn của Tổng cục Du lịch.

3. Phí đánh giá cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh:

Cơ sở lưu trú du lịch được miễn phí đánh giá, cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh trong giai đoạn thí điểm. 

Điều 4. Tổ chức đánh giá cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh

1. Hội đồng đánh giá cơ sở lưu trú du lịch theo các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập gồm 06 người:
a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch.

b) Các thành viên Hội đồng:

- Chuyên viên Vụ Khách sạn; 

- Đại diện Hiệp hội Khách sạn Việt Nam;

- Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi có cơ sở lưu trú du lịch;

- 02 chuyên gia về môi trường, tiết kiệm năng lượng.

2. Tổ chức đánh giá tại cơ sở lưu trú du lịch: 

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ sở lưu trú du lịch đăng ký cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này, Tổng cục Du lịch thành lập Hội đồng. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Du lịch thành lập Hội đồng,  Hội đồng tổ chức đánh giá tại cơ sở lưu trú du lịch. 

c) Chủ tịch Hội đồng thông báo kết quả đánh giá cho cơ sở lưu trú du lịch bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 4. 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Hội đồng, nếu cơ sở lưu trú du lịch không có khiếu nại, Chủ tịch Hội đồng trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch kết quả đánh giá, gồm: 
- Tờ trình kết quả đánh giá và đề xuất cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh  cho cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 6;

- Biên bản đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh tại cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 3;

- Biên bản làm việc của Hội đồng theo mẫu quy định tại Phụ lục 4;

- Hồ sơ đăng ký cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh của cơ sở lưu trú du lịch  theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

Điều 5. Cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh 

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh cho cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 2, trên cơ sở xem xét các hồ sơ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Quyết định này.

2. Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh cho cơ sở lưu trú du lịch có hiệu lực ba năm kể từ ngày cấp.
Ít nhất ba tháng trước khi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh hết hiệu lực, cơ sở lưu trú du lịch gửi hồ sơ đăng ký cấp đổi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh đến Tổng cục Du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị đánh giá, cấp lại như lần đầu. 

Điều 6. Đổi, cấp lại Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh 

1. Trường hợp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh bị mất, cháy hoặc tiêu huỷ, cơ sở lưu trú du lịch phải khai báo với cơ quan công an và Tổng cục Du lịch trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày phát hiện bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai báo, cơ sở lưu trú du lịch gửi đơn đề nghị Tổng cục Du lịch cấp lại Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh  kèm theo xác nhận của cơ quan công an về việc đã khai báo, trừ trường hợp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh được tìm thấy trước khi hết thời hạn gửi đơn đề nghị cấp lại.

2. Trường hợp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh bị rách, nát, cơ sở lưu trú du lịch gửi đơn đề nghị đổi kèm theo bản gốc Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh  bị rách, nát đến Tổng cục Du lịch.
3. Trường hợp đề nghị sửa đổi tên cơ sở lưu trú du lịch trong Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh, cơ sở lưu trú du lịch gửi công văn đề nghị cấp lại Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh kèm những văn bản chứng minh tên mới của cơ sở lưu trú du lịch. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị đổi, cấp lại Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, Tổng cục Du lịch xem xét, đổi hoặc cấp lại Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh cho cơ sở lưu trú du lịch.

5. Trường hợp đề nghị cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh ở cấp độ cao hơn khi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh chưa hết hiệu lực:

a) Cơ sở lưu trú du lịch gửi hồ sơ đăng ký cấp lại Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh đến Tổng cục Du lịch. Hồ sơ gồm giấy tờ quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 3 Quyết định này. 

b) Tổng cục Du lịch tổ chức đánh giá, cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Điều 7. Thu hồi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh 

1. Cơ sở lưu trú du lịch bị thu hồi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh khi vi phạm một trong các trường hợp sau: 

a) Cơ sở lưu trú du lịch lập báo cáo tự đánh giá sai sự thật;

b) Cơ sở lưu trú du lịch vi phạm các tiêu chí của Nhãn Bông sen xanh.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ký Quyết định thu hồi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh.

3. Quyết định thu hồi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh gửi đến cơ sở lưu trú du lịch bị thu hồi và công bố trên các trang thông tin điện tử http://www. vietnamtourism.gov.vn,

http://www.vietnamhotels.gov.vn, http://www.moitruongdulich. vn của Tổng cục Du lịch.

Điều 8. Điều kiện sử dụng Nhãn Bông sen xanh  

1. Cơ sở lưu trú du lịch chỉ được sử dụng Nhãn Bông sen xanh sau khi được cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh.

2. Cơ sở lưu trú du lịch chỉ được sử dụng Nhãn Bông sen xanh trong thời hạn Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh còn giá trị. 

3. Cơ sở lưu trú du lịch chỉ được quảng cáo đúng cấp độ ghi trong Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh. 
4. Cơ sở lưu trú du lịch được phép sử dụng biểu trưng Nhãn Bông sen xanh theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 và Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh để gắn tại khu vực lễ tân, in trong các tài liệu quảng bá, xúc tiến và trên các vật dụng của cơ sở mình.

Điều 9. Đình chỉ sử dụng Nhãn Bông sen xanh 

1. Cơ sở lưu trú du lịch bị đình chỉ sử dụng Nhãn Bông sen xanh khi vi phạm một trong những trường hợp sau: 

a) Biểu trưng Nhãn Bông sen xanh không đúng theo mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Gắn biểu trưng và quảng cáo sai cấp độ đã được cấp;

c) Cho cơ sở lưu trú du lịch khác sử dụng Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh. 

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ký Quyết định đình chỉ sử dụng Nhãn Bông sen xanh. 
3. Cơ sở lưu trú du lịch bị đình chỉ sử dụng Nhãn Bông sen xanh không được tiếp tục gắn Nhãn Bông sen xanh tại cơ sở lưu trú du lịch và không được sử dụng biểu trưng, Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh in trong các ấn phẩm, vật dụng hoặc các phương tiện quảng cáo của đơn vị. 
Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở lưu trú du lịch đăng ký cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh
1. Thủ trưởng cơ sở lưu trú du lịch chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ đăng ký cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh.

2. Cá nhân nhận xét, đánh giá, xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ để đề nghị cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh 

1. Cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quyết định này.

2. Thực hiện đầy đủ chế độ lưu trữ hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thu hồi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, áp dụng Bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh tại cơ sở lưu trú du lịch.
4. Bảo mật các thông tin, số liệu, dữ liệu được ghi trong hồ sơ đăng ký cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh; nếu cung cấp số liệu cho bên thứ ba phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở lưu trú du lịch có hồ sơ đăng ký cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh.

5. Công bố cơ sở lưu trú du lịch được cấp, bị đình chỉ hoặc thu hồi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh trên các trang thông tin điện tử http://www. vietnamtourism.gov.vn, http://www.vietnamhotels.gov.vn, http://www.moitruongdulich. vn của Tổng cục Du lịch.   

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền rộng rãi và tổ chức hướng dẫn, thực hiện đầy đủ, chính xác, công khai Quyết định này.

3. Sau ba năm thực hiện thí điểm cấp Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh, Tổng cục Du lịch thực hiện tổng kết, đánh giá tác động và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4. Sau khi Quyết định này hết hiệu lực, cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục được sử dụng Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh cho đến khi Chứng nhận Nhãn Bông sen xanh hết hiệu lực.    

Điều 13. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Tổng cục Du lịch để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh/thành;
- Các Sở VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ: KHCNMT, PC, KHTC; 
- Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TCDL, Vụ KS, NTB

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác