1357/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1357/BVHTTDL-VHCS ngày 17 tháng 4 năm 2013 Về việc Tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020”

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

                 - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Kế hoạch số 795/KH-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các địa phương khu vực phía Nam tại tỉnh Quảng Ngãi; khu vực phía Bắc tại tỉnh Hà Tĩnh và một số Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan xây dựng dự thảo Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020”.

*Thành phần đại biểu:

- Đại diện một số Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án;

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Giám đốc Trung tâm văn hóa; Giám đốc Trung tâm thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Khu chế xuất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Dự kiến tổng số đại biểu: 280 người

*Thời gian làm việc: 02 ngày (trong đó có 01 ngày đi tham quan thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và thiết chế văn hóa, thể thao khu công nghiệp).

- Tại tỉnh Quảng Ngãi: Từ ngày 07/5 -08/5/2013.

- Tại Hà Tĩnh: Từ ngày 16/5 – 17/5/2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tạo điều kiện để tổ chức thành công Hội thảo trên.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi;

- Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh;

-Lưu: VT, VHCS, VPTT, NTH (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác