1357/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Căn cứ Luật Thi đua. Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cửa Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú;

Căn cứ Công văn số 3424/BVHTTDL-TĐKT ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng nghệ thuật và uy tín nghề nghiệp để trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ VII.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo việc tổ chức xét tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục đã quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BVHTTDL;

- Đảm bảo Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp Nhà nước làm việc đúng tiến độ thời gian dự kiến;

- Đảm bảo Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ VII được tổ chức kịp thời, trang trọng và tiết kiệm.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ trưởng thành lập và tổ chức họp 04 Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú cho các nghệ sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương:

+ Lĩnh vực Điện ảnh;

+ Lĩnh vực Múa;

+ Lĩnh vực Sân khấu (bao gồm cả Xiếc và múa Rối);

+ Lĩnh vực Âm nhạc.

- Dự kiến thời gian thực hiện: từ 30/3 đến 15/5/2011.

2. Hội đồng cấp Nhà nước

2.1. Hội đồng chuyên ngành

- Bộ trưởng thành lập và tổ chức họp 06 Hội đồng chuyên ngành để tư vấn về mặt chuyên môn cho Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, nghệ sĩ Ưu tú về các lĩnh vực nghệ thuật:

+ Hội đồng chuyên ngành Âm nhạc;

+ Hội đồng chuyên ngành Múa;

+ Hội đồng chuyên ngành Sân khấu (bao gồm cả Rối, Xiếc);

+ Hội đồng chuyên ngành Điện ảnh;

+ Hội đồng chuyên ngày Phát thanh;

+ Hội đồng chuyên ngành Truyền hình.

- Dự kiến thời gian thực hiện: từ 30/7đến 15/8/2011.

2. 2. Hội đồng cấp Nhà nước

- Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ thành lập và tổ chức họp xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú của Hội đồng cấp Nhà nước .

- Dự kiến thời gian thực hiện: từ 30/7 đến 15/8/2011.

3. Thông báo kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước

- Thông tin trên báo Nhân dân, báo Hà Nội mới; báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc, Chiết, trang Web của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thông báo: 10 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

4. Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu

 Thời gian dự kiến thực hiện: 20/8 đến 25/8/2011.

5. Tổ chức Lễ trao tặng

Tổ chức Lễ trao tặng sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước tại 2 khu vực: phía Bắc và phía Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thi đua-Khen thưởng

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, nghệ sĩ Ưu tú;   

- Chủ trì, Phối hợp với Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn tham mưu trình Bộ trưởng;

+ Thành lập và tổ chức triển khai việc xét tặng của Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó Vụ trưởng Vụ Thi đua -Khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cấp Bộ;

+ Thành lập 04 Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Thành lập 06 Hội đồng chuyên ngành xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú;

+ Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ dân dân, Nghệ sĩ Ưu tú;

+ Trình Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ dân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, trong đó Vụ trưởng Vụ Thi đua -Khen thưởng là Tổ trưởng;

- Xây dựng Kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ của Tổ Thư ký Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội đồng cấp Nhà nước trình Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt;

- Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ; Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phục vụ Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp Nhà nước triển khai công tác xét tặng (dự trù kinh phí, mời họp, chuẩn bị nội dung cuộc họp).

- Là đầu mối của Tổ Thư ký Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Trả lời đơn thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ dự kiến định mức kinh phí tổ chức xét tặng;

- Xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí của Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối hợp quyết toán kinh phí xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú của Hội đồng các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương;

- Tham mưu trình Bộ trưởng về kế hoạch và chương trình tổ chức Lễ trao tặng ở 02 khu vực phía Bắc và phía Nam.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Là đầu mối làm việc với Bộ Tài chính để có văn bản quy định cụ thể về định mức kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng các cấp;

- Cử 01 chuyên viên tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tài chính, phục vụ việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp kiểm tra và xem xét về nhân thân của nghệ sĩ, cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú khi có yêu cầu.

- Đảm bảo kinh phí xét tặng cho Hội đồng các cấp; tiền thưởng và kinh phí tổ chức Lễ trao tặng;

- Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp Nhà nước làm việc (phòng họp, trang thiết bị âm thanh) ánh sáng...).

5. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng tham sung trình Bộ trưởng:

+ Thành lập 03 Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lĩnh vực: Múa, Âm nhạc, Sân khấu (bao gồm cả Xiếc và múa Rối);

- Tổ chức Hội đồng cấp Bộ xét tặng đúng tiến độ thời gian quy định, trong đó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cấp Bộ (trường hợp Cục trưởng là đối tượng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú thì cử một đồng chí Phó Cục trưởng tham gia Hội đồng với tư cách là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cấp Bộ);

- Trả lời các đơn thư liên quan liên quan đến chuyên môn nghệ thuật trong công tác xét tặng của Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước;

 - Tham mưu, giúp việc Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước về chuyên ngành của mình;

- Đề xuất, giới thiệu những nghệ sĩ có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn tham gia Hội đồng xét tặng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước;

-Xây dựng nguyên tắc quy đổi và xét duyệt để trình Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước trong chuyên môn được giao;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú;

6. Cục Điện ảnh

- Phối hợp với Vụ Thi đua-Khen thưởng tham mưu trình Bộ trưởng:

+ Thành lập Hội đồng cấp Bộ lĩnh vực Điện ảnh;

+ Tổ chức họp Hội đồng cấp Bộ xét tặng đúng tiến độ thời gian quy định, trong đó Cục trưởng Cục Điện ảnh Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cấp Bộ (trường hợp Cục trưởng là đối tượng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú thì cử một đồng chí Phó Cục trưởng tham gia Hội đồng với tư cách là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cấp Bộ);

+ Trả lời các đơn thư liên quan liên quan đến chuyên môn nghệ thuật trong công tác xét tặng của Hội đồng cấp Bộ và Hội đông cấp Nhà nước;

- Tham mưu, giúp việc Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp nhà nước về chuyên ngành của mình;

- Đề xuất, giới thiệu những nghệ sĩ có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn tham gia Hội đồng xét tặng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Xây dựng nguyên tắc quy đổi và xét duyệt để trình Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng cấp Nhà nước trong chuyên môn được giao;

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức xét tặng thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính về tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú;

1. Đơn vị thuộc Bộ: trích từ kinh phí hoạt động của các đơn vị;

2. Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương: nhận kinh phí tổ chức từ Vụ Kế hoạch, Tài chính;

3. Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp Nhà nước: do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả theo định mức quy định của Bộ Tài chính.

Yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ VII đúng tiến độ và yêu cầu đề ra./.

 

Nơi nhận:

-Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-Lưu: VT, TD-KT, NTN.30..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác