1358/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014

140514151358.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể Ca trù (có danh sách kèm theo) tổ chức Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2014.
Thời gian: Trong tháng 8, năm 2014
Địa điểm:  Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) năm 2014.
Điều 3. Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) có ữách nhiệm gửi báo cáo kết quả Liên hoan bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau 15 ngày kết thúc Liên hoan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể Ca trù chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Vương Duy Biên;
- Cục NTBD;
- Lưu: VT, DSVH, PCQ.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác