135/BVHTTDL-TCTDTT

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Xin ý kiến về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam từ năm 2011-2030

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Y tế;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện thông báo số 292/TB-VPCP ngày 04 tháng 11 năm 2010 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việc Nam từ năm 2011-2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 255/TTr-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt Đề án.

Ngày 06 tháng 01 năm 2011, Văn phòng Chính phủ có Phiếu báo số 111/PB-VPCP gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn thiếu ý kiến bằng văn bản của các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, nên Văn phòng Chính phủ chưa đủ cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ cho ý kiến bằng văn bản về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam từ năm 2011-2030 (có Tờ trình, dự thảo Quyết định và Đề án kèm theo) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30/01/2011 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

-Lưu: VT, VP, Viện, H. (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác