1361/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện xây dựng Đề án Quốc hoa và thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Quốc hoa Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Can cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHITDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triền lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án Quốc hoa Việt Nam.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo gồm các ông sau đây:

1. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Mời Ông Đỗ Cuông, Vụ trưởng Vụ Văn hóa nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên

4. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung việc xây dựng Đề án Quốc hoa Việt Nam đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch.

Điều 4. Kinh phí xây dựng Đề án và hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp năm 2010.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 6;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- MTNATL, (02), DD.15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác