1362/B VHTTDL-VHDT

TLBT, KT, Vụ Trưởng Vụ VHDT, PVT Nguyễn Thị Hải Nhung Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2015

Kính gửi: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tại Công văn số 262/SVHTTDL - DSVH ngày 23 tháng 3 năm 2015 về việc tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiếu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015. Sau khi nghiên cứu và xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý tổ chức phục dựng Lễ hội Bun huột nặm (Tết té nước), dân tộc Lào tại bản Na Sang I, xã Nứa Ngam, huyện Điện Biên năm 2015 (thay việc phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Mảng).
Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chỉ đạo, tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Lào theo đúng văn bản số 618/BVHTTDL-VHDT ngày 27 tháng 2 năm 2015 về việc hướng dẫn hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015 và báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) để tổng hợp ./.
 
Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;                                                                                               
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn (để b/c);
- Ban Chủ nhiệm CTMTQG về văn hóa;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
-Lưu: VT, VHDT.Nh.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác