1363/ BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tổ chức “Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS- Việt Nam lần thứ VII”

070514163333.pdf

Kính gửi: Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam
Căn cứ vào các Phiếu trình giải quyết công việc của Cục Hợp tác Quốc tế ngày 17 tháng 2 năm 2013 ngày 11 tháng 2 năm 2014; ngày 11 tháng 3 năm 2014 về việc tổ chức “Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS- Việt Nam lần thứ VII” năm 2014 tại Hà Nội của Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
Căn cứ vào giải trình của Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam và ý kiến của các đơn vị liên quan về việc tố chức sự kiện trên, Bộ Văn hóa, Thể thao có ý kiến như sau:
Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm theo Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 281/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc quán triệt, chỉ thị đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 14/CT- BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công văn số 10572/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại, theo đó yêu cầu cắt giảm hợp lý kinh phí đoàn ra và đoàn vào trong kế hoạch đối ngoại năm 2014.
Do điều kiện ngân sách năm 2014 còn nhiều khó khăn và thực hiện hiệu quả ngân sách nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam không tổ chức “Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc té FICTS- Việt Nam lần thứ VII” năm 2014 tại Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam biết để thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Cục HTQT;
- Cục Điện ảnh;
-Lưu: VT,’ KHTC, hạnh (10)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác