1364/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh vị trí tu bổ miếu Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 727/VHTT&DL- QLDT ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc điều chỉnh vị trí tu bổ di tích Miếu Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (kèm theo Công văn số 164/UBND- VHTT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Công văn số 221/ƯBND-VHTT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc, Văn bản ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ban lãnh đạo thôn Vĩnh Thanh, Biên bản Hội nghị dân chính mở rộng ngày 10 tháng 3 năm 2015 và bản vẽ tổng thể mặt bằng tu bổ, tôn tạo kiến nghị điều chỉnh). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc dịch chuyển vị trí Tiền tế - Nội điện di tích Miếu Vĩnh Thanh về phía sau 8,5m đế mở rộng sân phía trước, tạo điều kiện phục vụ hoạt động của di tích và nhu cầu hoạt động tín ngưỡng của nhân dân.
2. Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Vĩnh Thanh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 4746/BVHTTDL-DSVH ngày 30 tháng 12 năm 2013, phương án tu bổ đối với Tiền tế - Nội điện là “tu bổ, gia cổ nguyên trạng tường bao xây bằng gạch hiện có”, nên việc dịch chuyến Tiền tế - Nội điện cần hét sức lưu ý việc tái sử dụng gạch và các cấu kiện khác.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn các cơ quan liên quan điều chỉnh, bổ sung Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác