1364/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thực hiện Chương trình nghệ thuật tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Hướng dẫn số 169-HĐ/BTGTW ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền cuộc bầu cử Bại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen và các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại tỉnh Tây Ninh.
Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016
của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD (02), KN.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác