1366/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Dự án phục hồi, tôn tạo Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn 1). huyện Hồ Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1927/SVHTTDL- DSVH ngày 10/11/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thẩm định, thỏa thuận Dự án đầu tư phục hồi, tôn tạo Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn 1), xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 21/01/2011). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với quy mô mặt bằng phục hồi Nguyên miếu và Trong Quốc Công miếu thuộc Dự án phục hồi, tôn tạo Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn 1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Khi triển khai các bước tiếp theo của dự án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp với cơ quan tư vấn tiếp tục khảo cứu các di tích đền miếu ở địa phương và các khu vực phụ cận có cùng niên đại với Lăng miếu Triệu Tường để xác định hình thức kiến trúc, kết cấu vì kèo của Nguyên miếu và Trừng Quốc Công miếu.

- Cần khai thác triệt để những tư liệu nghiên cứu có được (tư liệu viết, so sánh đồng đại, kết quả khảo cổ) để xác định vật liệu làm móng, lát nền, xây tường, làm mái và các chi tiết trang trí công trình.

- Đối với việc thiết kế sân đường nội bộ: cần chú ý đến quy hoạch tổng thể toàn khu trong những giai đoạn tiếp theo.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác