1366/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án Bãi đỗ xe Lăng Tự Đức - Đồng Khánh, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 274/SVHTTDL- DSVH ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị thỏa thuận Dự án Bãi đỗ xe Lăng Tự Đức - Đồng Khánh, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận Dự án Bãi đỗ xe Lăng Tự Đức - Đồng Khánh bao gồm việc xây dựng mới Nhà bảo vệ và khu vực đỗ xe máy, xe điện thuộc khu vực bảo vệ II của di tích Lăng Tự Đức.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Do Hồ sơ chưa làm rõ công năng, sự cần thiết xây dựng công trình Nhà trình diễn và gara bảo dưỡng ôtô, vì vậy, đề nghị không xây dựng các công trình này. Ngoài ra, cũng không xây dựng Nhà chờ - Nhà điều hành - Nhà vệ sinh ở vị trí như Dự án đề xuất.
- Thay thế Nhà bán hàng - kiốt tại vị trí gần đường Đoàn Nhữ Hài bằng công trình Nhà chờ - Nhà điều hành - Nhà vệ sinh và tăng cường trồng cây xanh xen kẽ công trình đế bảo vệ cảnh quan.
- Không xây dựng các công trình Trung tâm trưng bày và bán sản phẩm truyền thống (hạng mục số 2) sát ngay lăng Học Phi.
- Tính toán bố trí khu vực đỗ xe máy, xe điện vào vị trí bãi đế xe 4-7 chỗ.
- Hồ sơ Dự án cần bổ sung các căn cứ pháp lý về di sản văn hóa như Luật di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bo sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ảnh hiện trạng khu đất.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Hồ sơ Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác