1367/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT bảo tồn, tu bổ Tả Tùng Tự, lăng Minh Mạng, TP Huế.

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 213/BTDT của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Tự, lăng Minh Mạng, TP Huế (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bảo tồn, tu bổ Tả Tùng Tự thuộc lăng Minh Mạng, thành Phố Huế, bao gồm các nội dung: tu bổ nền móng; phục hồi hệ kết cấu gỗ, mái ngói âm dương thanh lưu ly, trang trí nội ngoại thất; bảo quản lớp sơn quang truyền thống và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

Ngay sau khi hạ giải công trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần tổ chức đánh giá các cấu kiện tại hiện trường nhằm lựa chọn, tái sử dụng tôi đa cấu kiện gốc của di tích và cân nhắc thêm việc lợp ngói thanh lưu ly hay ngói theo hiện trạng.

- Hồ sơ cần bổ sung cho căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Đề nghị Trung tâm Bản tồn Di tích Cố đô Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo của việc bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Tự thuộc lăng Minh Mạng theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03).07.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác