1367/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trông, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 
Ngày 26/01/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1203/SVHTTDL-TĐCT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đề nghị thấm định, thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trông, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án tu bô, tôn tạo di tích chùa Trông, bao gồm các hạng mục: Khu nội tự (tu bổ Tam quan và tắc môn; cải tạo tường rào, tôn tạo dựng lại Tiền bái, Tam bảo, giải vũ - tả, hữu vu, nhà mẫu, nhà tăng, nhà khu ngoại tự (cải tạo tường rào; xây dựng nhà quản lý, nhà khách); khu lễ hội và phụ trợ (nhà vệ sinh, bãi đỗ xe) và hạ tầng kỹ thuật. Để hoàn thiện hồ sơ dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện những chi tiết sau:
- Đối với việc tu bổ Tam quan và tắc môn: Không cạo bỏ hoa văn và chữ hiện có mà cần giữ nguyên trạng để gia cường, trám vá chi tiết. Bổ sung phương án bao che phục vụ thi công tu bổ.
- Xây dựng lại nhà Tiền bái theo đúng kích thước mặt bằng và hình thức công trình hiện trạng để phù hợp với kiến trúc tòa Hậu cung mặt bằng chữ "Đinh" phía sau (không làm mới 7 gian 2 tầng mái như hồ sơ đề xuất).
- Không đắp kìm mái và làm hoa chanh bờ nóc, bờ chảy tại nhà giải vũ.
- Điều chỉnh kết cấu vì kèo nhà mẫu (bỏ cột trục c để trở thành kết cấu quá giang trốn cột, chuyển các rường nách thành kẻ chuyền), không làm hoa chanh bờ nóc.
- Đối với nhà tăng, ni, nhà khách, nhà ban quản lý: cần giảm chiều cao bờ nóc, không đắp hổ phù trên tường đốc. cần chỉnh sửa thống nhất mặt bằng các hạng mục này trên bản vẽ mặt bằng tổng thể.
2. Đối với các hạng mục: tu bổ cổng đền, tôn tạo vườn lăng, sân vườn, xây dựng am hóa vàng, nhà thủy đình, do không có bản vẽ thiết kế cơ sở, nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có cơ sở thẩm định. Đối với việc xây dựng nhà văn hóa, đề nghị điều chỉnh thiết kế công trình theo hướng hiện đại, có kế thừa kiến trúc truyền thống, đảm bảo đáp ứng công năng sử dụng và không làm thành dạng ngôi đình như hồ sơ đã đề xuất./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác