1367/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc soạn thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa; hoàn thành trong quý II năm 2010.

Điều 2. Kinh phí soạn thảo văn bản được lấy từ ngân sách của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chi theo chế độ quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT- PC, MN (8),

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác