1368/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30- 4, 1-5, 7-5, 19-5 năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5, 7-5, 19-5 từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2010 trên phạm vi cả nước.

Phim mới được chọn chiếu trong Đợt phim:

- Phim truyền nhựa "Nhìn ra biển cả'' Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất (12 bản)

Điều 2. Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty FAFIM Việt Nam tiếp tục phát hành trong Đợt phim những bộ phim có nội dung phù hợp với chủ đề trên, lên chương trình để địa phương có kế hoạch khai mạc Đợt phim trọng thể và tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sỹ dự khai mạc và giao lưu với khán giả Nghệ An nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ nhằm tạo ra không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty FAFIM Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Công ty (Trung tâm) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị có phim chiếu trong Đợt phim và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT, ĐA (2), H (210)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác