136/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Đại biểu Thủ đô Budapest, Hung-ga-ri

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì tổ chức chương trình làm việc giữa Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và đoàn đại biểu Thủ đô Budapest, Hung-ga-ri, do Ngài Thị trưởng Tarlós István dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19-23/01 /2015.
Thời gian: ngày 19 tháng 01 năm 201 5.
Điều 2. Về kinh phí: Cục Hợp tác quốc tế chịu chi phí lễ tân, quàn tặng, backdrop, báo chí, mời cơm đoàn trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Hợp tác quốc tế.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: NCT (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác