136/TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái buổi làm việc với Cục Văn hóa cơ sở về tiến độ xây dựng các văn bản đề, án trình trong Quý II/2011 và công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26 tháng 4 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì buổi làm việc với Cục Văn hóa cơ sở về tiến độ xây dựng các văn bản đề, án trình trong Quý II/2011 và công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở báo cáo, ý kiến của đại diện các đơn vị: Văn phòng, Kế hoạch, Tài chính cùng dự họp, Thứ trưởng kết luận:  

I. Về tiến độ xây dựng các văn bản đề , án trình trong Quý II/2011

1. Các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Cục Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục tập trung, bám sát thực hiện các quy trình thủ tục để sớm ban hành đúng thời hạn đối với 02 văn bản đã hoàn thiện, gồm: Nghị định quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen cao; nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ giai đoạn 2011-2015.

- Về Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015: Yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở tập trung, hoàn thành trong tháng 5/2011; báo cáo Lãnh đạo Bộ đầu tháng 6/2011. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể để Dự án hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng.

- Về văn bản quy định tổ chức Festival các ngành, nghề theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng Công văn số 665/VPCP-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2011: Giao Cục Văn hóa cơ sở sớm tham mưu Lãnh đạo Bộ thành lập Ban Soạn thảo (nếu xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế) hoặc Tổ biên tập (nếu xây dựng Thong tư của Bộ); thời hạn trình trong năm 2011.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật Bộ ban hành theo thẩm quyền:

Yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đăng ký. Đặc biệt, tập trung các văn bản hướng dẫn, quy định cần bổ sung, sửa đổi của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 109/TB-VP ngày 13 tháng 4 năm 2011 thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Giao ban Quý I/2011.

3. Về kiến nghị bổ sung kinh phí xây dựng văn bản, đề án:

Trước mắt, Cục Văn hoá cơ sở xem xét cân đối từ kinh phí được phân bổ năm 2011; báo cáo Bộ trưởng về việc giãn, lùi, không tổ chức những hoạt động chưa thực sự cấp bách. Trong trường hợp cần thiết, làm việc với Vụ Kế hoạch Tài chính về nhu cầu bổ sung kinh phí trong 06 tháng cuối năm, trước khi Lãnh đạo Bộ có ý kiến.

II. Về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

- Đồng ý thời gian tổ chức Hội nghị: Buổi sáng, ngày 11/5/2011.

- Đồng ý tổ chức 3 đầu cầu.

- Cục Văn hoá cơ sở hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 9 tháng 2 năm 2011 theo ý của các Cục, Vụ liên quan theo nguyên tắc sau:

+ Rút gọn số địa phương đại diện các vùng, miền tham dự Hội nghị.

+ Đặt bài phát biểu của các đơn vị: khối Trung ương - phát biểu của Ban Tôn giáo Chính phủ; khối địa phương - khoảng 10 ý kiến; khối cơ quan thuộc Bộ - Thanh tra, Di sản văn hoá (gồm cả nội dung về quản lý hòm công đức), Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam (kết quả thăm dò về công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2011; một số ý kiến về tổ chức khai ấn và phát ấn tại Đền Trần, Nam Định).

+ Báo cáo sơ kết do Cục Văn hoá cơ sở trình bày gồm cho phần: Phần I - Tổng quan về lễ hội, thực trạng và giải pháp; Phần II - tình hình thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Phần III - Kế hoạch xây dựng Quy hoạch tổng thể lễ hội toàn quốc.

- Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định trong việc triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo về việc phát ấn Đền Trần và thực hiện thí điểm mô hình quản lý, tổ chức Lễ hội Đền Trần hằng năm.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Các Thứ trưởng;

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác