137 /QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI NĂM 2010

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình phối hợp, dự toán kinh phí, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 15/7/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND thành phố Hà Nội;

- BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;

- Sở VHTTDL các tỉnh-thành;

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, THTT, NHH (200).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác