1370/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1370/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 04 năm 2013 về việc gia hạn khai quật khảo cổ.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay gia hạn Quyết định số 3769/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2011 và Quyết định số 1895/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Viện khảo cổ học chủ trì, phối hợp với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội khai quật tại khu vực xây dựng đường hầm và bãi đỗ xe của công trình Nhà Quốc hội, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Phụ trách khai quật: PGS.TS Tống Trung Tín, Viện khảo cổ học.

- Thời gian gia hạn khai quật: từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 đến ngày 01 tháng 12 năm 2013.

- Diện tích khai quật: 10.000m2, bảo gồm 21 hố (từ G01-G21)

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quảng và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Viện Khảo cổ học có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội xây dựng các phương án xử lý, bảo quản, kiểm kê, chỉnh lý và lập hồ sơ khoa học cho các di vật. Sau khi kết thúc việc nghiên cứu, chỉnh lý Viện Khảo cổ học phải bàn giao toàn bộ di tích, di vật cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội theo quy định của pháp luật; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Viện Khảo cổ học, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

- Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;

-Bộ trưởng;

-TT Hồ Anh Tuấn;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

-TTBT Di sản Thăng Long –Hà Nội (02);

-Sở VHTTDL, TP Hà Nội (02);

-Viện Khảo cổ học (02);

- Lưu: VT, DSVH, LQV.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác