1372/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1372/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 04 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình hòa nhạc của nhóm Tứ tấu đàn dây Ba Lan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam tổ chức buổi biểu diễn của nhóm Tứ tấu đàn dây Ba Lan “Royal String Quartet’’ nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Ba Lan.

Thời gian và địa điểm:

-20h00 ngày 07/5/2013 tại Nhà hát Tuổi trẻ 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

-20h00 ngày 08/5/2013 tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Việt Bắc, Thái Nguyên.

Điều 2. Về kinh phí: Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam chịu chi phí toàn bộ chi phí cho chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên

- Lưu: VT, HTQT, TLH (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác