1373/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn tác phẩm vào trưng bày và chấm giải thưởng Triển lãm tranh cổ động toàn quốc đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Tranh cổ động toàn quốc chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn các tác phẩm trưng bày triển lãm và chấm giải thưởng Triển lãm Tranh cổ động toàn quốc đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam" gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Vi Kiến Thành, Hoạ sỹ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật;

2. Ông Trần Khánh Chương, Hoạ sỹ chủ Tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật;

3. Ông Nguyễn Trung Nhật, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;

5. Ông Bùi Thế Đức, Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;

6. Ông Lương Xuân Đoàn, họa sỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá, Văn nghệ Ban Tuyên Giáo Trung ương, Ủy viên;

7. Ông Ngô Anh Cơ, hoạ sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Ủy viên;

Ông Hoàng Đức Toàn, hoạ sỹ, Nguyên Cục Trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên;

8. Ông Ngô Mạnh Lân, hoạ sỹ, Ủy viên;

9. Ông Trần Hay, hoạ sỹ, Ủy viên

10. Ông Lê Huy Tiếp, hoạ sỹ, Ủy viên;

Thư ký Hội đồng nghệ thuật:

1. Bà Đoàn Thị Thu Hương, hoạ sỹ, Trưởng phòng Triển lãm, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

2. Ông Vũ Ngọc Anh, chuyên viên Phòng Triển lãm, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

3. Ông Bùi Đình Hải, chuyên viên phòng Triển lãm, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 2. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng nghệ thuật nằm trong kinh phí tổ chức triển lãm Tranh cổ động toàn quốc 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục mỹ thuật, Nhiếp ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- MTNATL, ĐH (16).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác