1373/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1373/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 04 năm 2013 Về việc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam đón chuyên gia ballet người Úc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đón ông Peasley Colin William, nghệ sĩ ballet của Úc sang tập huấn cho nghệ sĩ của Nhà hát.

- Thời gian: Từ ngày 07 đến ngày 21 tháng 05 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí:

-  Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đài thọ chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế, ăn, ở và thù lao cho nghệ sĩ.

- Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam chịu chi phí lễ tân đón tiếp, quà tặng và tổ chức tập luyện cho nghệ sĩ Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT, NMP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác