1377/BVHTTDL-KHCNMT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ
 
Hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ 18-5, với mục đích tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu Khoa học và công nghệ (KHCN) đã đóng góp cho sự phát triển của toàn ngành; Biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ nghiên cứu KHCN, động viên thế hệ trẻ tham gia các hoạt động KHCN, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Quyết định số 823/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2015 về chủ trương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, với những nội dung cụ thể sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam; về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
1.2. Thúc đẩy, khuyến khích các tổ chức và cá nhân đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học và công nghệ góp phần thực hiện các Chiến lược, Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.
1.3. Tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và các đơn vị có nhu cầu sử dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học, xây dựng nhiệt tình và hoài bão cho tuổi trẻ đối với nghiên cứu khoa học và công nghệ.
1.4. Động viên, khuyến khích các nhà khoa học có công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn; các nhà khoa học tài năng trẻ.
2. Yêu cầu: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 được tổ chức thống nhất, đồng bộ trang trọng, thiết thực và hiệu quả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 của Bô Văn hóa, Thể thao và Du lich
1.1. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh gặp gỡ, chào mừng các nhà khoa học, nhà quản lý trực thuộc Bộ nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.
Thời gian: Thứ Sáu, Ngày 08 tháng 5 năm 2015.
Địa điểm: Phòng hòa nhạc (lớn) - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, số 77 phố Hào Nam, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
1.2. Thành phần khách mời tham dự
- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Đại diện Lãnh đạo cấp trưởng cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục, Cục, Vụ);
- Các nhà khoa học nguyên là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục có học hàm GS, PGS, học vị TS đã nghỉ hưu;
- Các nhà khoa học có công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ đã nghiệm thu có quyết định công nhận kết quả đạt loại xuất sắc từ năm 2008 đến tháng 4 năm 2015.
- Các nhà khoa học tài năng trẻ có giải thưởng “Tài năng trẻ nghiên cứu khoa học Việt Nam” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các nhà khoa học, các nhà quản lý đang công tác tại đơn vị có nhiều đóng góp với công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của cơ quan, đơn vị từ năm 2008 đến nay thuộc khối Trường, Viện nghiên cứu, một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Theo tiêu chí sau:
+ Khối Viện nghiên cứu, Trường đại học tối đa 05 đại biểu;
+ Khối Trường cao đẳng tối đa 02 đại biểu;
+ Khối Trường trung cấp tối đa 01 đại biểu;
+ Các đơn vị có nhiều hoạt động nghiên cứu tối đa 01 đại biểu.
- Đại diện các báo thuộc Bộ.
1.3. Khen thưởng: Hình thức “Bằng khen của Bộ trưởng”
- Các nhà khoa học có công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ đã nghiệm thu có quyết định công nhận kết quả đại loại xuất sắc từ năm 2008 đến tháng 4 năm 2015. (Đối với những tác giả có từ 02 công trình nghiên cứu khoa học đạt loại xuất sắc trở lên đề nghị lựa chọn 01 công trình đế đề nghị khen thưởng).
- Các nhà khoa học tài năng trẻ có giải thưởng “Tài năng trẻ nghiên cứu khoa học Việt Nam” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.4. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ tiêu chí khách mời tham dự và đối tượng đề nghị khen thưởng họp thống nhất trong lãnh đạo đơn vị để lập danh sách các nhà quản lý có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học có công trình đạt loại xuất sắc từ năm 2008 đến tháng 4 năm 2015, các nhà khoa học tài năng trẻ đang làm việc tại đơn vị mình (theo Phụ lục công văn này) gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 20 tháng 4 năm 2015, bản điện tử gửi qua hòm thư quanlykhoahocbvh@gmail.com
Lưu ý: Đề nghị các đơn vị không lập danh sách các nhà khoa học, các nhà quản lý không thuộc các tiêu chí nêu ừên.
2. Hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
2.1. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ giao lưu để động viên, khuyến khích các nhà khoa học, những người làm công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ tại cơ quan, đơn vị mình; Các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ với cơ quan, đơn vị.
2.2. Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học khác có liên quan; các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.
2.3. Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chủ đề thống nhất “ Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững” và “Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5” tại đơn vị.
Việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học, khơi dậy lòng đam mê nghiên cứu, đồng thời cổ vũ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của Bộ. Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp hưởng ứng “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5” từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2015 và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25 tháng 6 năm 2015. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên đây./. (Nội dung Công văn này được đăng tải trên website khcnmt-bvhttdỉ.vn; Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 04.39438234).
 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;                                                                               
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT , PL.120.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác