137/TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về các Dự án Phòng hòa nhạc-Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Dự án Hệ thống ngân hàng dữ liệu âm nhạc truyền Thống Việt Nam

Ngày 05 tháng 4 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp Dự án Phòng hòa nhạc-Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Dự án Hệ thống ngân hàng dữ liệu Âm nhạc truyền thông Việt Nam. Thành phần cuộc họp có Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo, ý kiến các đại biểu dự họp và kiểm tra thực tế của 02 dự án nêu trên vào ngày 08 tháng 4 năm 2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1. Dự án Phòng hòa nhạc-Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

1.1. Dự án Phòng hòa nhạc-Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam  là công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đầu tư. Thời gian qua Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã cố gắng để xây dựng công trình và đạt kết quả nhất định, song cần tập trung hơn nữa để hoàn thành công trình theo tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.

1.2. Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam:

- Đôn đốc Đơn vị tư vấn thiết kế (Viện nghiên cứu thiết kế Trường học- Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoàn chỉnh các hồ sơ thiết kế phần mái, sân vườn, hàng rào, điều hòa không khí, phần thiết kế nội thất... để triển khai chuẩn bị hồ sơ mời thầu các gói thầu trong tháng 5/2011. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 8/2011 nhằm phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

- Đồng ý cho tiếp tục triển khai và khẩn trương thực hiện các bước đấu thầu giai đoạn 2 gói thầu số EPC 5b - Thiết kế, cung cấp, thi công lắp đặt và chuyên giao công nghệ hệ thống thiết bị nâng sàn sân khấu. Chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh giá gọi thầu cho phù hợp và phê duyệt dự toán kinh phí hệ thông thiết bị không vượt quá 23 tỷ đồng Việt Nam.

Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án xem xét gộp các gói thầu số 3 - Cung cấp lắp để nội thất Phòng hòa nhạc, ghế, giá nhạc của dàn nhạc, dàn hợp xướng và phòng tập; gói thầu số 5 - Cung cấp lắp đặt đèn chiếu sáng phòng khán giả và thiết bị chiếu sáng sân khấu; gói thầu số 9 - Cung cấp lắp đặt ghế khán giả; và điện thanh: hệ thống âm thanh, loa thông báo, camera quan sát intemet, điện thoại... đang bổ sung thiết kế vào một gói thầu, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thuận tiện thi công và tiến độ thực hiện dự án.

- Trên cơ sở điều chỉnh thiết kế số lượng ghế Phòng hòa nhạc từ 550 lên 780 ghế ngồi, Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án khẩn trương hoàn thành và xác định lại tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Chủ đầu tư cần đồng thời tiến hành quyết toan các hạng mục đã hoàn thành, không để kéo dài thời gian quyết toán sau khi công trình đã hoàn thành.

- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam lên phương án và có cơ chế, quy chế khai thác, sử dụng Phòng hòa nhạc đảm bảo khai thác vận hành có hiệu quả báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

1.3. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn và đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện các gói thầu và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

2. Dự án Hoàn thiện hệ thống ngân hàng dữ liệu âm nhạc và nghệ thuật biếu diễn truyền thống Việt Nam:

2. 1. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Viện Âm nhạc đã cố gắng thực hiện và hoàn thành đúng tiên độ gói thần số 3 - Hệ thống âm thanh ánh sáng cơ khí sân khấu phòng biểu diễn và gói thầu số 4 - Hệ thống thiết bị phòng thu hình, thu tiếng (Studio1-Sudio2) thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống ngân hàng dữ liệu âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam:

2.2.  Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Viện Âm nhạc:

- Viện Âm nhạc ngoài chức năng, nhiệm vụ đã được giao, là thiết chế văn hóa khu vực phía Tây thành phố Hà Nội. Bên cạnh việc là tổ chức biểu diễn và trưng bày nhạc cụ phục vụ nghiên cứu âm nhạc và phát triển du lịch, Viện Âm nhạc cần chủ động phối hợp với các đơn vị biểu diễn trọng và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động dịch vụ văn hóa, nhằm đẩy mạnh việc khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng nguồn thu ngân sách, thực hiện đây đã nghĩa vụ đối với nhà nước và phục vụ khách du lịch, cũng như nhân dân khu vực phía Tây Hà Nội.

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn Chương trình hành động quốc gia về du lịch và Chương trình xúc tiến du lịch (hỗ trợ kinh phí về trang phục, nhạc cụ, xây dựng chương trình biểu diễn…)năm 2011 cho Viện Âm nhạc xây dựng các chương trình, tiết mục phục vụ khách du lịch.

+ Đồng ý tiếp tục triển khai gói thầu "Hệ thống thiết bị công nghệ thông tin ngân hàng dữ liệu và kinh phí thực hiện gói thầu này đảm bảo không làm vượt tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án. Lãnh đạo Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Viện Âm nhạc cần tổ chức thực hiện các gói thầu đúng trình tự thủ tục đấu thầu theo các quy định hiện hành của nhà nước; tiến hành các bước chặt chế từ thiết kế, dự đoán và thẩm định đảm bảo đúng kỹ thuật, tính năng của thiết bị và hiệu quả sử dụng thiết bị, quá trình thẩm định giá khách quan, đúng pháp luật và tiết kiệm tối đa chi phí đối với gói thầu.

Văn phòng thông báo để các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng;

-Các đơn vị thuộc Bộ liên quan;

-Lưu: VT, VP (THTT), KHTC, TH (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác