138 /TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại giao ban Quý I/2012

Tại cuộc họp giao ban công tác VHTTDL Quý I/2012, ngày 11 tháng 4 năm 2012, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1) Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành có chất lượng 19 nhiệm vụ đột phá năm 2012 đã được phê duyệt tại Quyết định số 659/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 02 năm 2012.

- Tập trung xây dựng các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản trong Chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luận của Bộ năm 2012, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đặc biệt là các văn bản, đề án còn tồn đọng từ Quý I-2012;

- Tập trung triển khai các Chiến lược, Quy hoạch phát triển Ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động quốc gia... đã được phê duyệt;

- Thực hiện đúng Quy chế phát ngôn của Bộ, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác định hướng thông tin cho báo chí và quan tâm, giải quyết thông tin báo chí phản ánh liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý; đối với các hoạt động lớn của Bộ được giao chủ trì thực hiện, trong kế hoạch tổ chức cần xây dựng mục thông tin, tuyên truyền; kịp thời phối hợp với Người phát ngôn của Bộ cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho báo chí, trước hết là các cơ quan báo chí thuộc Bộ;

- Tiếp tục phối hợp, giúp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia các tỉnh Duyên hải Bắc Trung Bộ-Huế 2012;

- Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo quyết toán năm 2011, gửi về Vụ Kế hoạch, Tài chính theo quy định;

- Khi thực hiện việc cấp phép cho các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao quản lý, cần gửi 01 bản đến Thanh tra Bộ để thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm;

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính, trong giờ nghỉ trưa và chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông.

2) Tổng cục Thể dục thể thao:

- Rà soát, tăng cường công tác kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Thế vận hội lần thứ 30 (Olympic London 2012);

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

3) Tổng cục Du lịch:

- Chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo quốc gia về du lịch;

- Chuẩn bị nội dung, báo cáo Bộ trưởng quyết định họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013.

4) Cục Hợp tác quốc tế:

- Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Lễ công bố Vịnh Hạ Long-Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vào ngày 27/4/2012;

- Phối hợp với Cục Di sản văn hóa xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Khu di tích-danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình trở thành di sản thế giới.

5) Cục Văn hóa cơ sở:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tiền công đức, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành trong năm 2012;

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết việc treo lồng đèn không phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam tại các di tích.    

6) Vụ Pháp chế phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao thẩm định nội dung Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ,

   đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, THTT, NVN .50.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác