139 /TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc

Ngày 27/4/2011, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc (gọi tắt là Nghị định 05/2011/NĐ-CP). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hoá, Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Pháp chế, Vụ Thư viện, Văn phòng.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Trong nhiều năm qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, chỉ đạo thực hiện và trực tiếp tiến hành nhiều chương trình, công việc về văn hoá dân tộc góp phần cụ thể hoá và thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc. Việc triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP là dịp để các đơn vị thuộc Bộ rà soát, hệ thống hoá các công việc đã, đang làm và đề xuất các công việc sắp tới để cụ thể hoá các nội dung có liên quan tới văn hoá, thể thao và du lịch. Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ rà soát và xác định trọng tâm, trọng điểm trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc, lồng ghép việc triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP trong việc thực hiện các Chiến lược, chương trình, đề án về văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch đã được phê duyệt.

2. Thành lập Tổ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 05/2011/NĐ-CP giai đoạn 2011-2015 do Vụ Văn hoá dân tộc là cơ quan thường trực, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ, cơ quan liên quan báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 10/5/2011.

3. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì đề xuất hướng dẫn thi hành Điều 13 về chính sách bảo tồn và phát triển văn hoá báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/5/2011.

4. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì đề xuất hướng dẫn thi hành Điều 14 về chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng dân tộc thiểu số báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/5/2011.

5. Giao Tổng cục Du lịch chủ trì đề xuất hướng dẫn thi hành Điều 15 về chính sách phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/5/2011.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(45).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác