1390/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Chiến thắng biên giới 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 545/UBND- VX ngày 11/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ Khu di tích lịch sử Chiến thắng biên giới 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Về việc này, ngày 19/3/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã họp, xem xét về đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích lịch sử Chiến thắng biên giới 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng và kết luận di tích này chưa đủ tiêu chí để xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác