1390/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm Văn học, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2014 cùa Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn triển khai thực hiện Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật - lĩnh vực Văn học thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm Văn học, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 cùa Thủ tướng Chính phủ, gồm:
I. Hội đồng Văn xuôi: Gồm 05 thành viên
1. Ông Vương Duy Biên - NSƯT, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch;
2. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trường Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Chủ tịch;
3. Nhà văn Nguyễn Trí Huân - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Ủy viên;
4. Nhà văn Nguyễn Khắc Trương - Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Hội Nhà văn Việt Nam - Ủy viên;
5. Nhà văn Chu Lai - Ủy viên.
II. Hội đồng Thơ: Gồm 05 thành viên
1. Ông Vương Duy Biên - NSƯT, Thử trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch;
2. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Chủ tịch;
3. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Ủy viên;
4. Nhà thơ Ngô Thế Oanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam - Ủy viên;
5. Nhà thơ Npyễn Đức Mậu - Ủy viên.
Điểu 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá về tư tương, nội dung, chất lượng tác phẩm Văn học của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đặt hàng sáng tác các tác phẩm thuộc từng chuyên ngành trong lĩnh vực Văn học theo Quy chế đã được duyệt.
Điều 3. Kinh phi chi cho Hội đồng từ nguồn ngân, sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn,
- Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ,
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
-Hội Nhà văn Việt Nam (để biết và phối hợp);
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg 20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác