1391/ QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ II năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ II NĂM 2009;

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 /12/ 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BVHTTDL ngày 21 /04/2008  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL ngày 13 /03/2009  của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ II năm 2009;

Xét đề nghị của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.  Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ II năm 2009 với các thành viên có tên sau đây

1.        Ông Lê Tiến Thọ -Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban.

2.        Ông Hoàng Đức Toàn - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó trưởng ban thường trực;

3.        Ông Nguyễn Trung Nhật - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên thường trực;

4.        Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên

5.        Bà Phạm Thị Thu Hằng - Giám đốc trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy viên

6.        Ông Nguyễn Bằng Lâm -Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ủy viên,

7.        Ông An Văn Khanh - Phó Cục trưởng Cục chế biến thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối, Ủy viên

8.        Ông Nguyễn Quang Trung Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, Ủy viên,

9.        Ông Nguyễn Huy Thiều - Chuyên gia thủ công mỹ nghệ, Ủy viên,

10. Bà Nguyễn Thị Loan -Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;

 11. Bà Đoàn Thị Thu Hương - Chuyên viên chính Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;

Điều 2. Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ II năm 2009 có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động triển lãm.

Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức nằm trong tổng kinh phí Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ II năm 2009.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn Phòng , Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và những người có tên tại Điều 1 chịu  trách nhiệm thì hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác