1391/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ di tích Miếu Ông Bổn, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 178/SVHTTDL- BQLDA ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị thỏa thuận Dự án bảo quản, tu bổ di tích miếu Ông Bổn (Phước Đức Cổ Miếu), thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (kèm hồ sơ Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án bảo quản, tu bổ di tích Miếu Ông Bổn (Phước Đức cổ Miếu) với nội dung: tu bổ Đông lang, Tây Lang và khám thờ tại Chính điện; tôn tạo sân trong và xây dựng mới nhà vệ sinh, hệ thống phòng chống cháy trong di tích.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:
- Không lắp đèn tuýp chiếu sáng nội thất công trình.
- Bảo tồn các trang trí đắp bờ chảy, tường hồi Đông Lang và Tây Lang.
- Do Hồ sơ thiết kế đề xuất thay thế nhiều cấu kiện gốc, trong quá trình triển khai lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá hiện trạng, phân loại chi tiết các cấu kiện, đảm bảo nguyên tắc giữ gìn tối đa các cấu kiện gốc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu bổ sung, hoàn chỉnh Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác