1392QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đưa kịch bản phim tài liệu Con Lạc cháu Hồng vào sản xuất phim phục vụ Đại bội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại bội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 1 năm 2010;

Căn cứ Giám định kịch bản số 164/ĐA-NT ngày 20 tháng 4 năm 2010 của thường trực Hội đồng Trung ương thẩm định kịch bản phim ngắn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa kịch bản phim tài liệu Con Lạc cháu Hồng của các tác giả Lê Ngọc Minh, Trần Khanh, Trần Công Hùng và Hà Sơn Cường vào sản xuất phim phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I.

Điều 2. Giao cho Cục Điện ảnh thực hiện sản xuất bằng nguồn kinh phí tổ chức của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I.

Bộ phim phải được hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc và cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT; ĐA.2; ĐH.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác