1393/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Festval nghệ thuật “Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chương trình tổ chức năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ-Phú Yên 2011, trong đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ chủ trì và phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch tổ chức Festival nghệ thuật “Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch tổ chức Festival nghệ thuật “Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN” từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 6 năm 2011 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như  điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(để b/c)
- Lưu: VT, NTBD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác