1394/QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4,1/5, 7/5,19/5 năm 2016, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Điện ảnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân, Công ty cổ phần Truyền thông và Sản xuất SAA, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2016, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các Gấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trong phạm vi cả nước.
Thời gian: Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 năm 2016.
Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim:
- Phim truyện “Cánh rừng không yên ả” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất và “Trên đỉnh núi phía Tây” do Công ty cổ phần Truyền thông và Sản xuất SAA sản xuất.
- Phim tài liệu “Khi người ta còn trẻ” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và “30-4 ngày thống nhất” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.
- Băng hình miền núi số chuyên đề Kỷ niệm các ngày lễ lớn: 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016); Chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Đợt phim trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Điện ảnh năm 2016 bao gồm các công việc sau:
- Tổ chức in ấn phim truyện “Cánh rùng không yên ả”, “Trên đỉnh núi phía Tây”, phim tài liệu “Khi người ta còn trẻ”, “30 - 4 ngày thống nhất” bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sử dụng máy chiếu HD (01 ổ cứng/01 đơn vị) và in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD (50 đĩa/phim) để chiếu tại rạp và trong chương trình chiếu bóng lưu động.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và Sản xuất SAA, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, ĐA, H. 150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác