1395/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

130514161321.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành, phố Hà Nội
Phúc đáp Công văn số 2641/UBND-VX ngày 16/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ di tích Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/6/2014.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL thanh phố Hà Nội;
-Lưu: VT, DSVH,NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác