1395/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”.

Kính gửi: Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn
 
Ngày 08 tháng 4 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 33/2015/CV-HHHV của Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn báo cáo về công tác tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”, sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Cho phép Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn lùi thời gian báo cáo danh sách Ban tổ chức, Ban giám khảo và Quy chế hoạt động của cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” đến ngày 20 tháng 4 năm 2015.
2. Yêu cầu Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn thực hiện đúng các nội dưng quy đinh trong Quyết định số 883/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đề án tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn thực hiện./.
 
Nơi nhận                                                           
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- UBND tỉnh Khánh Hòa (đế biết);
- Thanh tra Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, NTBD(l), PTA(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác