1395/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án Sản xuất chương trình Truyền hình trực tiếp "Màu xanh Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 4917/QD-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phân bổ ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2010;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 129/CT-DCSC ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản- Bất động sản DATC;

Xét đề nghị của Giám đốc hãng phim truyện I tại Công văn số 62/Ptri  ngày 08 tháng 4 năm 2010;

Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp "Màu xanh Việt Nam".

Cơ quan chủ quản: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Cơ quan chủ trì thực hiện: Hãng phim truyện I

Thời gian thực hiện: Năm 2010

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Tổng kinh phí: 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Hãng phim truyện I và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- KHCNMT,VT 10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác