1396/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ các vua Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

130514161543.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Phúc đáp Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ các vua Trần, đền thờ Thái sư Trần Thủ Độ, đền Tiên La, đền Buộm, đền Ray... Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, về việc lập hồ sơ di tích Lăng mộ và đền thờ các vua Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) trước ngày 30/6/2014.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời để Ủy ban nhân đân tỉnh Thái Bình triển khai, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác