1396/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức chương trình "Tháng 5-Hướng về đất Mẹ" tại Trung tâm văn hoá Việt Nam, Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp phối hợp với các đối tác liên quan tại Pháp tồ chức Chương trình "Tháng 5-Hướng về đất Mẹ" bao gồm một số hoạt động sau đây:

1/ Tổ chức "Những ngày phim Việt Nam". Thời gian từ 24/4 đến 19/6/2010, trong đó có 21 buổi chiếu''

2/ Chương trình tọa đàm và chiếu phim "Đừng đốt" của Đạo diễn Đặng Nhật Minh. Thời gian từ ngày 01/5 đến ngày 05/5/2010

3/ Chương trình nghệ thuật "Hồ Chí Minh-hát về người". Thời gian: ngày 15/5/2010

4/ Chương trình nghệ thuật "Tình ca nữ quê hương - Tiếng hát Vũ Hải".

Thời gian ngày 30 tháng 5 năm 2010.

5/ Hội thảo về Du lịch Việt Nam Thời gian: ngày 29/4/2020

Địa điểm:

- Trụ sở Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Paris, Pháp.

- Riêng buổi chiếu giới thiệu, tọa đàm phim "Đừng đốt'' với sự tham gia của Đạo diễn Đặng Nhật Minh diễn ra tại Rạp Clé Cinéma Paris và Lyon.

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung các hoạt động kể trên.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, lễ khai mạc, dàn dựng không gian biểu diễn, xây dựng chương trình nghệ thuật; tiền ăn ở và vé tầu khứ hồi Paris-Lyon-Paris cho nghệ sĩ nhân dân,

Đặng Nhật Minh từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm năm 2010 đã được Bộ cấp,

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT, HTM, 6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác