1396/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức khóa đào tạo lần thứ tư trong khuôn khổ dự án “Đào tạo Kỹ năng Quản lý và Tổ chức Festival văn hóa&nghệ thuật”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Hội đống Anh tại Hà Nội đón 01 chuyên gia Anh và tổ chức Khóa đào tạo lần thứ tư về “Tài trợ và Gây quỹ Festival” trong khuôn khổ dự án “Đào tạo kỹ năng quản lý và tổ chức Festival văn hóa và nghệ thuật”.

Thời gian và địa điểm: Từ ngày 11 tháng 6 đến 15 tháng 6 năm 2011 tại Nha Trang
Điều 2. Về kinh phí:

- Hội đồng Anh tại Hà Nội đài thọ vé máy bay, chi phí ăn ở cho giảng viên và các đại biểu, các chi phí khác liên quan tới việc tổ chức khóa đào tạo.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi lệ phí visa cho giảng viên, vé máy bay cho cán bộ của Cục Hợp tác quốc tế làm công tác tổ chức hội thảo (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Hợp tác quốc tế 2011).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như  điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(để b/c)
- Lưu: VT, HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác