1396/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”

130514171237.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Cán cứ Công văn số 2903/UBND-VX ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thống nhất với Báo Tiền phong không tiếp tục tổ chức cuộc thi ‘'Hoa hậu Việt Nam 2014” tại thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Công văn số 384/UBND-VHXH ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đồng ý đăng cai tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
Xét Đề án và Công văn đề nghị số 100/CV ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Báo Tiền phong về việc cho phép thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ủy ban nhân dãn tỉnh Kiên Giang phối hợp với Báo Tiền phong tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”.
- Thời gian: từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 đến ngày 06 tháng 12 năm 2014.
- Địa điểm tổ chức: Thi Sơ khảo tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thi Bán kết (Chung khảo) tại tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hà Nội, Thi Chung kết tại Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Báo Tiền phong có trách nhiệm:
- Đề xuất thành phần Ban Chỉ đạo cuộc thi, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
-Ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký Quyết định này.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi bán kết, gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng thi chung kết.
-Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm chung kết, gửi kịch bản đêm chung kết cuộc thi báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chinh phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-B VHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Đề án cuộc thi và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc thay đổi các nội dung trong Đề án, Đơn vị tổ chức cuộc thi phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(Các văn bản do Đơn vị tổ chức và Ban Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi qua Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).
Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 545/QĐ-B VHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Báo Tiền phong và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, NTBD(l), PTA(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác