1397/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v cho ý kiến điều chỉnh Thiết kế BVTC tu bổ, tôn tạo di tích Bản Ca (thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các di tích ATK tỉnh Bắc Kạn)

130514161743.pdf

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao vạ Du lịch tỉnh Bắc Kạn
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Công văn số 853/SVHTTDL- BQLDA ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh từ biểu tượng đá xanh nguyên khối thành phù điêu bằng đá xanh, thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phục hồi các di tích ATK, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn kèm theo Thiết kế bản vẽ thi công và Biên bản (số 01 và số 02) của Hội đồng nghệ thuật duyệt phác thảo lần 1 và lần 2 công trình phù điêu di tích Bản Ca. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Đồng ý về việc điều chỉnh từ biểu tượng đá xanh ngụyên khối thành phù điêu bằng đá xanh dày 15cm ốp vào tường bê tông, thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bản Ca.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến trả lời để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Vụ kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác